top of page
Suomen Faaraokoirat & Ibizanpodencot ry

Suomen faaraokoirat ja ibizanpodencot ry:n säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

 

Yhdistyksen nimi on Suomen faaraokoirat ja ibizanpodencot ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Turku ja toimialue koko maa.

 

2 § SUHTEET MUIHIN JÄRJESTÖIHIN

 

Yhdistys on Suomen Vinttikoiraliitto ry:n ja Suomen kennelliitto ry:n jäsen ja noudattaa niiden sääntöjä. Yhdistys voi kuulua lisäksi muihin yhdistyksiin, joiden katsotaan edistävän faaraokoirien ja ibizanpodencojen etua.

 

3 § KIELI

 

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

 

4 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

 

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto ry:n hyväksymänä faaraokoirien ja ibizanpodencojen rotua rotuyhdistyksenä voittoa tavoittelematta edistää puhdasrotuisten faaraokoirien ja ibizanpodencojen kasvatusta ja jalostusta Suomessa sekä edistää rotujen tunnetuksi tulemista ja rotujen kehittämistä. Yhdistys on voittoa tavoittelematon ja toimii aatteellisena yhdistyksenä jäsentensä kesken näiden koiraharrastuksen edistämisessä. 

 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä näyttelyitä, kokeita ja muita vastaavan kaltaisia tapahtumia. Lisäksi yhdistys voi järjestää koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, kerhoiltoja, kilpailuita ja harjoituksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaan. Yhdistys ohjaa ja opastaa rotujen jalostustoimintaa Suomessa mm. antamalla jalostusneuvontaa ja palkitsemalla tuloksellista kasvatustoimintaa. Yhdistys seuraa rotujen kehitystä kotimaassa ja ulkomailla sekä pitää yhteyttä vastaaviin ulkomaisiin järjestöihin.

 

5 § VARAINHANKINTA

 

Yhdistys hankkii varoja toimintansa tukemiseksi perimällä jäseniltään jäsenmaksua ja toimeenpanemalla asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimintansa rahoittamiseksi muodostaa rahastoja, harjoittaa kahvila- ja kioski- sekä julkaisutoimintaa.

 

6 § YHDISTYKSEN JÄSENYYS

 

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, jotka hallitus hyväksyy jäseniksi sille jätetyn hakemuksen perusteella. Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia-, perhe-, kasvatti- tai kunniajäseniä tai kunniapuheenjohtaja. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

VARSINAINEN JÄSEN

Varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka on kiinnostunut faaraokoira ja/tai ibizanpodenco -roduista ja yhdistyksen toiminnasta.

 

PERHEJÄSEN

Perhejäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka asuu vakituisesti samassa taloudessa pääjäsenen kanssa. Perhejäsenelle ei erikseen lähetetä yhdistyksen julkaisuja.

 

KASVATTIJÄSEN

Yhdistyksen jäsenkasvattaja voi esittää kasvattinsa uuden omistajan hyväksymistä yhdistyksen kasvattijäseneksi. Kasvattaja maksaa ensimmäisen vuoden jäsenmaksun pennunostajan puolesta kun pennunostaja liittyy ensimmäistä kertaa yhdistyksen jäseneksi. Ensimmäisen vuoden jälkeen jäsenyys jatkuuvarsinaisena (tai perhe-) jäsenenä, jolloin jäsenmaksuvelvollisuus siirtyy kasvattijäsenelle.

 

KUNNIAJÄSEN

Hallituksen esityksestä yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen yhdistyksen toiminta-alalla erikoisesti ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsenyyden hyväksyminen edellyttää, että yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä kannattaa kunniajäsenyyttä. Kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksessa.

 

KUNNIAPUHEENJOHTAJA

Hallituksen esityksestä yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen hallituksen toiminnassa pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti toimineen jäsenen. Kunniapuheenjohtajuuden hyväksyminen edellyttää, että yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä kannattaa kunniapuheenjohtajuutta. Kunniapuheenjohtajalla on äänioikeus yhdistyksen kokouksessa.

 

7 § JÄSENMAKSU

 

Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle vuosittaisen jäsenmaksun. Jäsenmaksu on maksettava kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Varsinaisilta, perhe- ja kasvattijäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäseneltä ja -puheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.

 

8 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

 

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen jätettävä kirjallinen eroilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksen nojalla, jos jäsen:

1) on jättänyt jäsenmaksun suorittamatta
2) on muuten rikkonut yhdistyksen sääntöjä vastaan
3) on harjoittanut jalostustyötä sopimattomalla jalostustoiminnalla.
4) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, toiminut hyvien kenneltapojen vastaisesti tai tuomittu eläinsuojelulain rikkomisesta.

Jäsenen erottamiseen tarvitaan hallituksen kolme neljäsosan (3/4) enemmistö. Erottamisäänestys tapahtuu aina suljetuin lipuin. Mikäli jäsen on erotettu muusta syystä kuin siksi, että hän on jättänyt jäsenmaksun suorittamatta, on hallituksen viipymättä annettava erottamisesta kirjallisesti tieto erotetulle. Erotettu jäsen voi valittaa hallituksen erottamispäätöksestä ja saattaa sen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi jättämällä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, tiedonantopäivää lukuun ottamatta, yhdistyksen hallitukselle sitä tarkoittavan kirjelmän. Valitus käsitellään seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. 

Jäsen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, voidaan katsoa kahden (2) kuukauden kuluttua maksun erääntymisestä hallituksen päätöksellä eronneeksi. Jäsenellä, joka eroaa tai joka erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin eikä jäsenmaksua palauteta.

 

9 § YHDISTYKSEN VARSINAINEN JA YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena postitse tai sähköpostitse kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen lehdessä. Jäsenten on jätettävä käsiteltäväksi haluamansa asiat viimeistään kuukautta ennen varsinaista kokousta hallitukselle.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuun aikana. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta on voimassa samat säännöt kuin 9 § on määrätty varsinaisen kokouksen koolle kutsumisesta. Asioista, joita ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella, mutta ei päättää.

 

10 § VARSINAISISSA KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 

1) Valtakirjojen tarkastus

2) Kokouksen avaus

3) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5) Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6) Käsitellään hallituksen edellisen vuoden toimintakertomus

7) Esitetään tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto

8) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

9) Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja rahoitussuunnitelma

10) Päätetään varsinaisen jäsenen, perhejäsenen ja kasvattijäsenen jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle

11) Valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka vuosi, valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä ja valitaan hallituksen varajäsenet

12) Valitaan kaksi (2) tilin- tai toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä, joiden toimikausi on vuosikokousten välinen aika

13) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14) Muut esille tulevat asiat joista voidaan keskustella, muttei päättää

15) Kokouksen päättäminen

 

11 § ÄÄNESTYSKÄYTÄNTÖ YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA

 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella yli 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Äänioikeuttaan jäsen voi käyttää joko itse läsnä olevana tai valtuutettunsa kautta. Valtuutetun on oltava yhdistyksen äänioikeutettu jäsen ja hän voi kokouksessa käyttää oman äänensä lisäksi kaksi (2) ääntä. Etäyhteydellä kokoukseen osallistuva voi käyttää vain oman äänensä.

Ellei säännöissä ole toisin määrätty, ratkaistaan asiat yhdistyksen kokouksissa avoimella äänestyksellä ellei lippuäänestystä vaadita ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

 

Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksissä arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

 

12 § YHDISTYKSEN HALLITUS

 

Yhdistyksen asioita hoitaa toimeenpanevana elimenä hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtajan sekä varajäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika ja varsinaisten jäsenten toimikausi kaksi vuotta. Kolme (3) varsinaista jäsentä on erovuorossa vuosittain. Varajäsenet valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan, ja he käyttävät varsinaisen jäsenen äänioikeutta tämän ollessa estyneenä tai jos tämä eroaa kesken toimikauden. Varajäsenet nimitetään saavutetun äänimäärän perusteella ensimmäiselle ja toiselle sijalle. Äänten mennessä tasan, tai mikäli varajäsenet valitaan ilman äänestystä, varajäsenten järjestyksen määrää arpa.

 Hallitus valitsee vuosittain varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan. Sihteeri ja varainhoitaja voidaan kutsua myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten toimikuntia, joihin nimeää vetäjän, ja joiden jäseniksi voidaan kutsua asiantuntijoita. Toimikuntien on noudatettava yhdistyksen kokousten ja hallituksen niille antamia ohjeita. 

 Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus kokoontuu myös, jos vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) muuta hallituksen jäsentä on kokouksessa läsnä. Ellei näissä säännöissä toisin määrätä, tehdään päätökset yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan tai, milloin puheenjohtaja on estyneenä, varapuheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

13 § YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

 

Hallituksen tehtävänä on näitä sääntöjä, yhdistyksen kokousten tekemiä päätöksiä ja niiden antamia ohjeita noudattaen:

 

1) johtaa yhdistyksen toimintaa sekä hoitaa sen taloutta ja omaisuutta

2 )hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat

3) edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta

4) päättää jäsenyyksistä, eli uusien jäsenten hyväksymisestä ja yhdistyksen jäsenten erottamisista siten

kuin 6 § ja 8 §:ssä on säädetty

5) pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa tai valita joku yhdistyksen jäsenistä pitämään jäsenluetteloa

6) kutsua jäsenet yhdistyksen kokouksiin

7) valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat sekä panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset

8) tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tavoitteiden toteuttamiseksi.

 

14 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä varainhoitajan tai sihteerin kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden myös muille henkilöille erillisellä päätöksellään.

 

15 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI SEKÄ TILINTARKASTUS

 

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on kaksi (2) tilin- tai toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatilin- tai toiminnantarkastajaa, jotka valitaan vuosikokouksessa tehtäviinsä vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä tilin- tai toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta (1kk) ennen vuosikokousta. Tilin- tai toiminnantarkastajien on annettava tarkastuslausuntonsa hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta

 

16 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 

Näiden sääntöjen muutokseen vaaditaan yhdistyksen varsinaisen kokouksen päätös, jota vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä on kannattanut.

 

Muutosehdotukset on julkaistava kokouskutsussa, ja hallituksen on ne lausunnollaan varustettuna esitettävä kokoukselle.

 

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on oltava ainakin kuukausi ja joista toisen on oltava yhdistyksen vuosikokous. Purkamispäätöksen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

17 § YHDISTYSLAKI

 

Muutoin noudatetaan yhdistyslainsäädännön määräyksiä.

bottom of page